Sithii An Kaalmeeya Korno

Atheegoo Shariga Vermont ii Gargaarki Shariga Vermont may siiyaayaana rayidki (an hayna dambiila) kaalmatha shariga dagayaalki Vermont ee daqlishoo hooseeyi. Atheegoothaana may buwaa bilaash.

Atheegoo Shariga Vermont may ku baaraayaana odsiyaalki kulushoo kaalmatha shariga. Hattii kii kaalmeeyi korno dhibaatatha shariga, may kiin gudbiyaanee looyarathaana ii an doothiyaalki ama may kiin gudbiyaanee looyaraatha ii an doothiyaalki Gargaarki Shariga Vermont. May sithoo kala kin gudbiyi kornee barnaamijyitha kala.

Ha niila hiriir si ang ogaata hattii una ka kaalmeeya korno. May ning suuragala kortee inii ka siina talla. May ning suuragala kortee inii king sheegna meela laku helaw aqbaar kii kaalmeeyaasa ka matalowka naftaa mahkamada.

Ma kaalmeeya korno qof kasta oo kaalma an baahang. May luku yaabee inii ninka suuragalna inii kii kaalmeyna daqligiikaa. Ma qobno looyara nii fillan oo laka kaalmeeyaw qof kasta oo na warsatha.

Sitha ha ninki la hiriira korta

Han weer 1-800-889-2047 oo ka reeb faring, ama istimaal onleenkaana Foomki Odsigi Kaalmatha Shariga.

Hattii an ka hathalaana af Ingiriis, warsoy turjubang. Bilaash yaa kii siiyaana turjubang.

Hafiisoogaana may furanyiin Isniin illaa Jumaa luku bilaaba 8:30 a.m. illaa 4:00 p.m.

Odsiyaal bathan oo kaalma eh yaa hana deeree. An sugtoy illaa dagiigada anka damboyta oo han weerowkaa dhibaata degdeg eh!

An hilmaantoy inii ning sheegta lambarka taleefonkiikaa oo hana ogeysii waqtaga anka fayle ee hanig weeraasa. Tafathal la dareer han weerowka lamaad. May haatheey lambar taleefon ku bilaabathaw 802 oo luku yaaba inii atha ang aqoonsana!

Sitha an shaqeeyaana

May ka warsathaanee dhoor su’aalood oo laka go’aansathaw hattii an qalanta inii la hathala koo ku mid eh looyarathaana. Kan may lan kaseey “nithaamka qaathathowka”.

Tusaala haang, may ka warsathey:

  • aqbaar qaas eh sitha iwaankaa, lambarka taleefonkaa, sannathaa, hattii habarqobto, ii tiritha dadka kiila nool
  • qeehowka dhibaatatha ama aranta hanii kali hiriiroyta
  • adadki daqligaa ii hantiyaalka si lang go’aansatha hattii una ka kaalmeeyi korno

Kulushoo aqbaarti ning sheegti illaalsanta. Mal lala wathaagaw ogolaanshagaa laantiis.

Shaqaalagaana yaa go’aansathee sitha fayle ee laking kaalmeeyaw

May ki hirantaa haalkaa ii hattii an qalanta kaalma, may hela kortee:

  • talla siiyowka shariga oo dhiniga taleefonki eh
  • Aqbaar ka jarta boostatha ama i-meel haanta eh
  • ilmi baarowka shariga hadithan
  • ang gudbiyowka an doothaga ama looyar ka kaalmeeya
  • ang gudbiyowka hay’ad kala, ama
  • an gudbiyowki looyar qaas eh

Tafathal ogaw: Ma kii kaalmeeya korna ka hadguthubowka baabuurti. Makii kaalmeeya korno da’wathoo dhaawa’a shaqsaga ii shariga hanta maguurtithi. Saas oo kala makii difaa’a korno da’watha dambiilaga. (Si kastaba, ki kaalmeeya korno hattii an baahanti kaalmatha shariga sabab la hiriirta haathowka dhibane damba.)

Mayu atheegoo shariga rayidka?

Gargaarki Shariga Vermont, Atheegoo Shariga Vermont, ii ururoo gargaarka shariga rayidki may lanka tallagaleey inii kaalmeyta oo matala dadki ka jaraan arimoo shariga rayidki. May jaraana da’watha ii da’watha kala ee shariga oo anka lug lahayna damba.

Tusaala haanga, da’wathoo shariga rayidka may ka jaraanaa qilaafyoo bathishoo mulkiiliyaalki ii kireystiyaalka, hanta beelowki, arimoo kaarki deenta, takoorowki, da’wathoo faa’ithooyinki Reach Up ii Ammaanka Bulshaathi, ii dhibaatooyin kala oo la midki eh.

Difaa’ayaalki Dadwiinaga ii ururoo kala may kaalmeeyaayaana oo matalaayaana da’wathoo dambiilaga, taas oo eh goortii dowlada ka eetheyta qof inii suubiyi fal dambi eh.

Atha etaa dhibana damba?

Hattii atha qobto dhibaata shari sabab quseyta ahaanshaga dhibana damba ama hadguthobowki, booqoy baalki Kaalmathaana Sharaga ee lanka tallagali Dhibinayaalki Dambaga si ang aragta sitha una kiin kaalmeeya korno.

Sithii An Kaalmeeya Korno

Atheegoo Shariga Vermont ii Gargaarki Shariga Vermont may siiyaayaana rayidki (an hayna dambiila) kaalmatha shariga dagayaalki Vermont ee daqlishoo hooseeyi. Atheegoothaana may buwaa bilaash. Atheegoo Shariga Vermont may ku baaraayaana odsiyaalki kulushoo kaalmatha shariga. Hattii kii kaalmeeyi korno dhibaatatha shariga, may kiin gudbiyaanee… more
Updated: Apr 20, 2022